Pár základních pojmů z oboru…

Komín

je jednovrstvá, nebo vícevrstvá konstrukce z různých materiálů a může mít jeden, nebo více průduchů. Víceprůduchový komín je nazýván komínem sdruženým.

Ústí komína

Je místo, kde spaliny opouštějí komín a vstupují do volného ovzduší. Je to jediná odevšad viditelná část komína a má i estetickou funkci.

Spalinová cesta

je celková trasa odvodu spalin od hrdla spotřebiče až po ústí komína. Slouží k bezpečnému odvodu spalin do volného ovzduší. Pro skutečně bezpečný odvod spalin je nutno spalinovou cestu po celé její délce v pravidelných intervalech kontrolovat a čistit. O takové kontrole a čištění je kominíkem sepsána Zpráva o provedení čištění a kontrole spalinové cesty dle Vyhlášky č.34 z ledna 2016.

Účinná výška komína

je rozdíl výšek od osy sopouchu po ústí komína. Není tedy podstatné jak vysoký komín je od vaší čisté podlahy po jeho nejvyšší bod, nýbrž jak je vysoký od sopouchu do kterého máte zaveden kouřovod od spotřebiče paliv až po ústí komína. Právě účinná výška je hlavním aspektem, který ovlivňuje správný a bezpečný odvod spalin do volného ovzduší. Nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu podtlakového komína u spotřebičů na pevná paliva je 5m. V odůvodněných případech lze mít účinnou výšku menší, ale musí se doložit výpočtem.

Neúčinná výška komínového průduchu

je rozdíl výšek mezi osou sopouchu a půdicí komínového průduchu. U spotřebičů na pevná paliva nesmí být menší než 500 mm.

Průduch

a jeho průřez jde ruku v ruce s účinnou výškou. Min. povolený rozměr průduchu u komínu s přirozeným tahem je

  • pro spotřebiče na plynná paliva 100 mm
  • pro kapalná 110 mm
  • pro spotřebiče pa pevná paliva 120 mm přičemž komínový průduch kruhový musí mít min. 140 mm a jednovrstvý zděný komín nesmí mít menší rozměr než 150 mm × 150 mm

Výška komínu

nad střechou. U šikmých střech, které mají sklon větší než 20° je min. 650 mm. U plochých střech pak rovný 1m. U komínů přetlakových a vysokopřetlakových kde tlak v komíně vytváří spotřebič je min. výška snížena na 500 mm. Tato výška platí i pro podtlakový komín na jehož ústí je osazen ventilátor.

Stavební otvory

(např. střešní okna). Zde platí přísná pravidla o jejich umístění a vzdáleností od komínu. Potřebné vzdálenosti dokládá zde uvedený obrázek.

Výlez na střechu

Pro bezpečné vymetání komína je zapotřebí mít v jeho bezprostřední blízkosti buď výlez na střechu, nebo nášlapné tašky, nebo komínovou lávku. Výška komínové lávky se určuje dle způsobu vymetání komína. Pokud vymetáte ústím komínu měla by být ve výšce 650-750 mm od jeho ústí. Pokud komín vymetáte vymetacím otvorem má být její výška 800-1.200 mm pod vymetacím otvorem.

Rada na závěr:

Je topit a topit. V případě spotřebičů na pevná paliva začíná vše vhodným výběrem kvalitního paliva. Po té je nutné spotřebič dobře roztopit, uvézt tak komín do správné provozní teploty a následně dobře topit. Možná vám to přijde úsměvné a  banální, ale né všichni to vědí a ještě méně lidí se tím řídí. To jakým způsobem topíte a čím, se výrazně projevuje na životnosti celého topného systému, na spotřebiči, průchodnosti spalinové cesty a samozřejmě to ovlivňuje i zdraví a bezpečnost vás a vašeho okolí. Doporučuje se topit tak, aby se spotřebič nedusil a byl schopen produkovat spaliny o správné teplotě! Tím docílíte rychlejšího průtoku spalin ve spalinové cestě, jejich bezpečnějšímu odvodu do volného ovzduší (nedojde k jejich pulzování v komínovém průduchu), menšímu abrazivnímu účinku na stěny komínového průduchu (u spotřebičů na tuhá paliva), zabráníte zvýšené kondenzaci v komínovém průduchu a prodloužíte tak životnost celého systému.

V některých případech je ale nutné naopak spalinovou cestu „přiškrtit“, aby proces hoření byl dokonalý a využili jste celého potenciálu spotřebiče, jeho výkonu a účinnosti. K těmto účelům lze do spalinové cesty zabudovat různá příslušenství, obvykle to bývá regulátor tahu (na obrázku vlevo).

V žádném případě netopte ve spotřebiči na tuhá paliva plasty! Nejen že budete vážně zatěžovat životní prostředí, ale může dojít i k zanešení vaší spalinové cesty, následnému vyhoření komína a tím i jeho poškození. Náklady na jeho následnou opravu, či znovu postavení budou zcela jistě vyšší, než když si pořídíte již nyní kvalitní palivo.

U spotřebičů na plynná paliva stojí určitě za zmínku zvolit vhodné místo na umístění spotřebiče, přihlédnout ke skutečnostem jako je např. osazení objektu plastovými okny, umístěnou digestoří v místnosti a tomu přizpůsobit vhodné a dostatečné větrání dané místnosti! Zejména to platí pro spotřebiče typu B tedy těch, které odebírají spalovací vzduch z místnosti ve které jsou umístěny

Ke stažení

Nebezpečí otravy CO – Zdroj: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina.